sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956

Slovensky Magyar

Infračervené zariadenie

nachádzame denne v mnohých oblastiach života a techniky. Mimo oblasti technického merania slúžia infračervené vlny lekarskym účelom a k vykurovaniu objektov. Klasické kachle boli a sú dodnes zdrojom tepla, ktorý pracuje na základe infračerveného sálania.
Infračervené sálanie nie je ľudským okom viditeľné. Na rozdiel od oka pokožka vníma akýsi pocit tepla. S pribúdajúcim pokrokom a poznatkami sa rozšírili možnosti nasadenia infračerveného žiarenia v technike.
Už v roku 1800 William Herschel dokázal, že žiarenie, ktoré prichádza od Slnka je dlhovlnné teplo-vlnné žiarenie. Vychádza z každého teplého telesa a je schopné ohriať hmotu vo svojom okolí. Obvykle teplá voda, plyn alebo elektrické kúrenie predávajú teplo prevažne konvenkčne t.j. teplé plochy predávajú tepelnú energiu prostredníctvom nosičov tepla (vzduchu) do priestoru. Avšak rozhodujúci je podiel tepelného sálania pre pocit tepelnej pohody.
Najlepším vykurovaním je Slnko, ktoré nám dáva prostredníctvom tepelných vĺn životne dôležitú energiu. Tepelné vlny prechádzajú vzduchom a po dopade na Zem sa premenia na tepelnú energiu, tým zahrievajú Zem a ľudí. Možnosť dosiahnutia toho, ako tento prírodný efekt preniesť do bytov, bol dosiahnutý dlhodobou výskumnou prácou na vývoji teplo-vlnného kúrenia.
Tepelné krátkovlnné infračervené žiarenie je veľmi podobné slnečnému teplu. Pri vlnovej dĺžke 1,2 µm je prenesené vzduchomm prakticky 100% energie vyžiarenej zo zdroja.
Zohrieva priamo (primárne) ľudí a objekty, nie ako komerčné vykurovanie, vzduch sa priamo nezohrieva, zohrieva sa od zohrievaných predmetov. Sálavé teplo má tiež zásadný vplyv na tepelnú pohodu, čo znamená, že sa pri vyššej sálavej teplote plôch cítime príjemnejšie i v priestoroch s nižšou teplotou vzduchu. Sálavým infračerveným kúrením znížime celkovú tepelnú stratu budovy, ktorá je daná rozdielom medzi vnútornou a vonkajšou teplotou – čím je rozdiel väčší, tým väčšie sú tepelné straty. Použitím sálavého infračerveného kúrenia je rozdiel medzi teplotou vzduchu pri podlahe a strope 2 – 3°C, čo prispieva k ďalšiemu zvýšeniu efektivity a ekonomickosti vykurovania.

História tepelných vĺn

Kúrenie na báze tepelných vĺn je také staré, ako človekom používaný oheň, kameň, hlina a pozdejšie kachle vydávajúce i v dnešnej dobe pohodové teplo. Novým vo využití kúrenia je spôsob, akým sú zdroje vyrábané. Pomocou tepelne vodivých nekovových povrchov získavame čisté, zdravé a energiu šetriace teplo.

Lepšia klíma, zdravšie sálavé teplo

Dôvodom je, že nie je spotrebovávaný kyslík, a okolitý vzduch tak nevysýcha. Nevznikajú žiadne splodiny spaľovaním, ktoré by mohli znižovať hladinu kyslíka. Teplo je vyrábané pomocou toku prúdu vo viacvrstvovom uhlíkovom papieri, ktorý je od nosnej dosky izolačne chránený. Vzduch nevysychá, pretože teplo odovzdávané výhrevnou plochou prestupuje vzduchom bez zmeny fyzikálneho stavu. Súčasne nedochádza k tepelným stratám privádzaním spaľovaného vzduchu.

Nedostatky klasického konvekčného kúrenia

Niektoré majú priamy vplyv na naše zdravie. Všetky systémy, ktoré ohrievajú vzduch (čierne teplo), pracujú na základe cirkulácie vzduchu. Vzduch sa ohreje a stúpa hore. Následne vzduch studený klesá dole a ohrieva sa. Tým vzniká vo vykurovaných priestoroch obeh vzduchu, čoho dôsledkom sa vykurujú miestnosti. Čím viac je vzduch ohrievaný, tým väčší je tiež jeho odvlhčenie, vírenie prachu, baktérií a iných škodlivých látok. Tieto látky prúdia vzduchom po celej miestnosti. Následok: Vysoká teplota a suchý, znečistený vzduch. Toto pôsobí nepriaznivo na náš organizmus a našu tepelnú pohodu. Ďalšia nevýhoda je vysoká spotreba energie. Ešte horšia situácia nastáva u zariadení, ktorú sú vybavené ventilátorom. Tu dochádza nielen k zvýšenému víreniu prachu a odvlhčovaniu vzduchu, ale tiež k zvýšeniu prevádzkovej teploty stroja, následnému spaľovaniu prachu, a šíreniu sadzí do okolia. Teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom môže byť až 7 stupňov: studené nohy – teplá hlava.

Úspora a finančná náročnosť

40 - 60% nákladov na elektrinu sú vďaka tomuto spôsobu vykurovania ušetrené. Tepelné vlny fungujú rovnako ako slnečné lúče - zohrievajú predmety a telesá v miestnostiach, nie okolitý vzduch – požadované teplo je okamžite zaistené podľa požiadaviek. Vykurovať tepelnými vlnami je tiež zdravšie. Nespaľujú sa žiadne predmety či látky, z ktorých vznikajú sadze a iné zlúčeniny, nepriaznivo pôsobiace na ľudský organizmus. Vďaka tepelným vlnám nedochádza k víreniu prachu. ITS a ITS systémy naviac pracujú celkom bezhlučne. Sú pekné a šetria miesto. Ich rozmery umožňujú úsporu priestoru. Po stranách nie je kladený žiaden nárok na voľné miesto.
Náklady na ich obstaranie sú nižšie v porovnaní s obstaraním iných vykurovacích systémov. Teplo-vlnné vykurovacie systémy predávajú okamžite energiu ďalej bez využitia medzičlánkov (vzduch). Tepelné vlny sú dlhé vlny medzi 7 až 9 mikrónmi. Ich vlnová dĺžka je identická so slnečným žiarením. Sú potrebné k tomu, aby viac ako 80% znateľného tepla bolo premenené na energiu, ktorá je schopná uložiť teplo v pevných telesách a okolí. Vďaka tejto vlnovej dĺžke, vznikajú okamžite, sú citeľné hneď po zapnutí tepelného prístroja a ohrievajú všetky pevné telesá. Zdravé tepelné vlny sa nachádzajú v priestore. Tento efekt je možno nájsť napr. na horách, kde sa pri slnečnom žiarení dostavuje pocit tepla i pri mínusových teplotách.

Využitie nielen pri kúrení

Vysýchanie stavebných materiálov

Z predošlého je zrejmé, že fyzikálny princíp prenosu energie žiarením alebo elektromagnetickými vlnami má veľa možností využitia. Bolo vysvetlené, že žiarenie, ktoré je pohltené, vedie k zvýšeniu teploty telies. Pokiaľ chceme privádzať energiu telesu za účelom jeho zahriatia, musíme vybrať taký druh žiarenia, ktoré je povrchom telesa pohlcované, a nie reflektované alebo prepustené. Druh žiarenia je teda závislý na zahrievanej látke. A práve tento poznatok vedie k novým spôsobom vysušovania stavebných materiálov. Pozorovanie účinku prírodného infračerveného žiarenia ako tepelného žiarenia viedlo nielen k jeho využitiu v termografii ale i v medicíne, v poľnohospodársvte, v živočíšnej výrobe, či v stavebníctve (pri kúrení, pri vysušovaní).

Zahrievacie infračervené žiarenie, ktoré vzniká pomocou tmavo červených kvarcitových žiaričov, je známe i pri vyhrievaní kúpeľní. Typickým zástupcom využitia je kúpeľňový žiarič s výkonom 1 – 2 kW. Tieto prístroje dokážu behom krátkeho času vyprodukovať pomerne veľké teplo pomocou žiarenia.
V priemysle sa používa napríklad pri schnutí laku, pri urýchlení tvrdnúcich procesov pri umelých látkach.

Všetky infračervené vykurovacie postupy využívajú princíp priameho ohrievania predmetov, pričom nedochádza k priamemu ohrievaniu okolitého vzduchu tepelným žiarením, takže zariadenie môže byť plne využité k požadovanému účelu.

Pre vykurovanie veľkých priestorov a hál

je stropné žiarivé vykurovanie osvedčenou metódou k šetreniu energie. Nie je pritom ohrievaný vzduch v halách, ale žiarením sú ohrievané ožiarené objekty, ktorými môžu byť napr. podlahy, stroje, zariadenia, ale predovšetkým pracujúci ľudia. Otvorené brány transportných ciest neznižujú výkon vykurovania a nevedú prakticky k žiadnym stratám energie, pretože okolitý vzduch nie je ohrievaný, takže nedochádza k transportu energie vzduchom tak, ako je tomu u klasického kúrenia.