sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956


Obchodné podmienky spoločnosti SOHARS s r.o.


Úvodné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.sohars.sk
Predávajúcim je spoločnosť SOHARS s.r.o. so sídlom Jabloňová 14, 97901 Rimavská Sobota.
Zákazníkom (kupujúcim) je návštevník internetových stránok na adrese www.sohars.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Objednávacie podmienky
Ponuka tovaru predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.sohars.sk/esh_eshop.php.
Tu je zákazníkovi k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prehliadanie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednávanie vybraného tovaru.
Objednávka je odosielaná kupujúcim priamo z prostredia internetového obchodu elektronickou cestou, kontaktného formulára prevádzkovanej domény alebo telefonickou objednávkou.
Zaslaná objednávka stranou kupujúceho je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti, vyžadované objednávkovým formulárom.
Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.
Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (doručením kópie objednávateľom zaslanej objednávky, telefonicky alebo e-mailom potvrdením objednávky). V prípade, že zákazník objednávku neoznačí ako neplatnú, zautorizuje ju, čím je považovaná za platnú.
Objednávku môže zákazník zrušiť bez akýchkoľvek sankcií len v prípade, že tovar ešte nie je transportovaný za účelom predaja, že tovar sa už nevyrába, neupravuje na základe objednávky, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena (ak o zmene ceny nebol predom informovaný). V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov.

Vybavenie objednávky
Prijatie Vašej objednávky bude potvrdené e-mailom na Vami udanú adresu.
Predávajúci vybaví objednávku (odošle tovar zákazníkovi) spravidla do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.
Objednávky na tovar, ktorý nie je momentálne skladom vybavujeme do 10 dní.
V prípade objednávky na výrobu tovaru je objednávajúcemu oznámený predpokladaný termín dodania.
Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade kuriérskej služby.
Miestom dodania tovaru je adresa doručenia uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári.
Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

Doprava tovaru
Tovar zasielame kuriérskou službou na Vami udanú adresu (nemusí byť totožná so sídlom firmy resp. s adresou fakturačnou adresou).
Prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. nezasielame žiaden tovar (ani na vyžiadanie)

Prepravné náklady
Prepravné náklady pre objednávku hradí objednávateľ pokiaľ predom nie je dohodnuté ináč.
Prepravné pri dobierkovej forme úhrady vypočítava dodávateľ na základe platných cenníkov prepravovateľa a vyúčtuje ich ako expedičné náklady.
Pri preprave kuriérskou službou expedičné náklady sa vypočítavajú:
- náklady za hmotnosť prepravovaného tovaru,
- mýtny poplatok,
- palivový príplatok,
- manipulačný poplatok s hotovosťou (len pri dobierke).
Prepravné pri forme úhrady zálohovou faktúrou:
- pokiaľ expedičné náklady neboli účtované v platbe zálohovej faktúry, prepravné náklady si vyúčtuje kuriér pri preberaní tovaru (podľa bodu Prepravné náklady). pozn.:
Pri objednávkach internetovým obchodom sú prepravné náklady zobrazované hodnotou 0 (nula) z dôvodu nezisťovania váhy jednotlivých kusov tovaru.

Postúpenie zásielky
Každé doručovanie zásielky je v časovom predstihu oznamované telefonicky kuriérom v deň doručenia.
V prípade, že Vás kuriérska služba nezastihne doma o forme doručenia sa dohodnete telefonicky.
Úložná lehota balíkov je spravidla 5 pracovných dní.
Ak by ste oznámenie o uložení balíka včas nedostali (Potvrdenie o expedícii tovaru), kontaktujte nás.
Pokiaľ kuriéra kontaktujete, doručí Vám zásielku znova.
Nevyzdvihnuté zásielky posielame znovu len na vyžiadanie a účtujeme poštovné aj za nevyzdvihnutú zásielku.

Cena objednávky
Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú s DPH (prevádzkovateľ int. obchodu je plátcom DPH).
Prípadné akčné ceny platia do odvolania, prípadne do vypredania zásob.
Výsledná cena objednávky pozostáva z:
- cena objednaného tovaru (uvedená pri tovare)
- manipulačný poplatok a balné 6,00 € (pri objednávke tovaru bez krabicového balenia s hodnotou tovaru do 70 €). Nad    hodnotu tovaru 70 € tento poplatok neúčtujeme.
- dopravné (expedičné) náklady

Možnosti platby
Dobierkou - peniaze za tovar platíte pri preberaní tovaru pracovníkovi kuriérskej služby.
Bankovým prevodom - na potvrdenie Vašej objednávky nájdete naše číslo účtu, variabilný symbol je číslo potvrdenia objednávky, konštantný symbol 0008 (platba za tovar).
Suma za tovar uhrádzate až po obdržan9 preddavkovej (zálohovej) faktúry. Tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet.
Po obdržaní platby na náš účet ihneď vybavujeme Vašu objednávku.

Vyúčtovanie zásielky
Spoločne so zaslaným tovarom obdržíte:
- faktúru (daňový doklad)
- preddavkovú (zálohovú) faktúru (originál), ak bola zasielaná
- dodací a záručný list (ak nie sú samostatne doručené, slúži ako dodací a záručný list - faktúra).

Reklamácie a vracanie tovaru
Odporúčame prevziatý tovar skontrolovať priamo pred kuriérom, aby sa tak predišlo prípadným nezrovnalostiam, ak by došlo k poškodeniu zásielky pri doprave. Ak tovar kupujúci neskontroluje pred kuriérom, mal by tak urobiť ešte v deň prevzatia (z dôvodu predpisov kuriérskych spoločností na podanie reklamácie). V prípade, že kupujúci zistí pri kontrole prepravou poškodenie tovaru, je povinný spísať s prepravcom na mieste škodový zápis, resp. kontaktovať ho max. do 24 hodín od prevzatia tovaru. Náhradu za spôsobenú škodu si kupujúci nárokuje u prepravnej spoločnosti (informáciu podá i predávajúcemu). Predávajúci garantuje odoslanie tovaru bez akéhokoľvek poškodenia fyzickou kontrolou pri jeho balení pred expedíciou tovaru.
V prípade poruchy funkčnosti resp. iného dôvodu reklamácie na objednaný tovar, pošlite tovar na našu adresu s dokladmi:
- protokol o reklamácii - 2x
- kópia faktúry (pokladničného dokladu o úhrade hotovosťou).

Zakúpený tovar máte právo do 8 pracovných dní od jeho prevzatia vrátiť a od zmluvy tak odstúpiť.
Za právo odstúpenia od zmluvy je považovaný len prípad:
- pri ktorom tovar nebol objednávaný ako neštandardný výrobok (objednávka podľa požiadaviek objednávateľa),
- ak tovar nebol dodávateľom na požiadanie objednávateľa upravovaný,
- ak tovar nejaví známky používania či poškodenia tovaru (za tovar je považovaný i obalový materiál).
Reklamovaný resp. vracaný tovar nám nezasielajte prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. ani jej kuriérskej služby (z dôvodu poškodzovania tovaru a nenesenia zodpovednosti za spôsobenú škodu). Takto doručený tovar neprevezmeme.

Záruka vrátenia peňazí
Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 8 pracovných dní od prevzatia tovaru (podmienky uvedené vyššie).
Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar (čiastka zaplatená ako expedičné náklady, balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutá).
Vrátený tovar kupujúci doručí na vlastné náklady na adresu predávajúceho.
Súčasťou zásielky musí byť originál daňového dokladu (prípadne dodacieho listu zásielky, ak na tento účel bol vystavený).
Vrátený tovar nám nezasielajte na dobierku. Na doručenom tovare vykonáme zistenia, či spĺňa obchodné podmienky na na vrátenie peňazí. Ak tovar nebude spĺňať podmienky na vrátenie peňazí, tento bude na náklady odberateľa vrátený odberateľovi späť.
Za splnenia podmienok na vrátenie peňazí, predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne od doručenia na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný.

Ochrana osobných údajov Všetky Vaše osobné údaje, nebudú v žiadnom prípade poskytnuté akejkoľvek tretej osobe a poslúžia len ako kontaktné údaje na obchodné účely našej spoločnosti.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Ekonomické kúrenie | sohars.sk